Đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông

Đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông

Khảo sát thiết kế, lập dự toán và thi công các đài, trạm viễn thông cho các nhà cung cấp dịch vụ, các viễn thông tỉnh và Thành Phố.